अक्टूबर ४,२०११ का मीटिंग का बुदाहरू

परिचय 

प्रिन्स एडवर्ड घर विधालय को पहिलो बैठक अक्टूबर ,२०११ माँ , रूम बा बसेको थियो !पीटर रुकविना ले उकता बैठक को सबपत्तिथियो गर्नु भएको थियो बहाने दाना डोयले ले रिकॉर्ड गर्नु भयो!

करीब २५ जाना मानिस हरु को सहभागिता थियो!

सरबा प्रथम पीटर ले दुई जाना अनुबादक को परिचय गराउनु भयो !अरु सबै ली अफ़ी परिचय दिनु भयो !पीटर ले अर्को घर रा विधालय को बैठक माँ अरु परिवार ली पानी अनुबादक को योंजना गर्ने जानकारी गराउनु भयो!एडी उनिहरु को उपस्थिति भय हामी अनुबादक को भायाबोस्ता गर्चौ !स्टाफ रूम माँ मेल बॉक्स जस माँ घर रा विधालय संस्था को पत्र हरु हुने छान .

मीटिंग माँ संयास भय का बुदा हरु अंग्रजी अलावा चिनेसे रा नेपाली माँ पानी उल्था गरिने जस माँ जो अबिवावाक जसले मीटिंग माँ उस्पथिति हुना सक्दैनान उनी हरु ले घर माँ बसेरा हेरना सकने छान!

प्रधानाद्दयाक्पक को विवरण 

प्रधानाद्दयाक्पक तेर्री मक्ल्स्सक ले आफ्नो विवरण प्रस्तुत गर्नु भो,जस माँ निम्न बुदाहरुलाई छलफल गरियो

हल विधालय माँ हराहारी २८० जाना विधार्थी हरु छान !कक्छाया कोठा हरु जम्मा १६ छान जस माँ , किंदर गार्डेन , कक्छ्या , कक्छाया , कक्छाया , कक्छाया , कक्छाया ,रा कक्छाया .गर्मी को समाया माँ कही स्टाफ हरु माँ परिवार्थान गरिएको थियो !क्रिस्ता कौघ हल कक्छाया ली पदौचिन ,रीता मक्लेँ किंदर गार्डेन ली सिकौचिन रा लेस्ली बेंसन कक्छाया माँ छीन !जमी गेर्मैने अगिलो बरसा को अंतिम माँ फुकुवा हुनुभो !नया कोउन्सेलेर को ली योजना भाई राखेको जस माँ औना बाकि !बेर्री मच्मिल्लियन ले पहिले बिग बरो ,बिग सिस रा पॉवर सकते माँ चीन रा अक्टूबर ११ सम्मा रहने छीन !कोल्लें मुल्लेन दोय्ल्ले ले अक्टूबर ११ सम्मा उनी को थू माँ काम गर्ने छीन !

सिक्छायक हरु ली भेट्ने रात सितम्बर १२ माँ हो !अविभावक को तरफ़ा बता मनोमन उपस्थिति थियो !सना लेवल माँ उपस्थिति राम्रो थियो !जब नानी हरु ठुलो कक्छाया माँ जन्छां तप उपस्थिति काम हुदै ओछा !विधालय माँ ३६ जाना विदार्थी हरु ले अन्गार्जी भासा सिक्छां बहाने सिक्छाक छान ! बरसा को आवादी माँ अंग्रजी सिकने विधार्थी हरु को संख्या बरदाई गको रा यो बरसा अजी ढेर हुने अनुमान !

जम्मा वाता अगलगी का खलता हरु छान !

रास्ट्रीय दिवस को दी एउटा नया रुक रोपिएको थियो,जस माँ आहिले सो रुक फूट अग्लो भैसको !

अक्टूबर रा माँ फोटो को काम पूरा हुने !

अक्टूबर १८ माँ स्कुल को पहिलो भेत्घट अस्सेम्ब्ली हुने !यो फल पचडी को हो !

अक्टूबर १९ बलुकी नानी हरु ले आफ्नो आर्ट गर्ने छान बरसा माँ हुने को यो पहिलो हो !प्रत्येक क्लास माँ जाना सिक्छाक हुने छान रा विधार्थी ले आफ्नो कला ली सके पच्व्ही जिम्मा लौछां !

अक्टूबर २६ माँ कक्छाया - सम्मा का लगी खेलकूद मेला स्त्रत्फोर्ड तोवन हॉल माँ हुने !येसको लगी दुई डोल्लर लगने !एस खेल कूद माँ नानी हरु ले बिभिन्न खेलकूद गर्ने मौका पौने छान जस मौका सदारण विधालय माँ हुने चाइना!

अक्टूबर २७ बलुकी रा अक्टूबर २८ दिन भर सिक्छायक अविभावक बैठक हुने !

अक्टूबर १० माँ स्कुल बीड़ा हुने किना की त्यों दिन धन्यवाद दिने दिन परेको रा अक्टूबर २० रा २१ माँ पानी स्कुल बीड़ा किना की सिक्छाक हरु को बैठक परेको !

नवम्बर का दिन पृथिवी आवालोकर्ता विधालय माँ हुने छान ! उनी हरु ले संसार बता हरौनी जंतु हरु को बिसाए माँ घंटा प्रदर्शन दिने छान ! हवक को बारे माँ उदारण हुने !

नवम्बर १४ को हफ्ता २०१२ -२०१३ को किंदर गार्डेन को डरता हुने !नानी २००७ माँ जन्मेको हुनु पर्ने !

चक्लाते बछेरा पैसा उठौनी कार्य सकिएको !यो साल ४००० देखि ६००० सम्मा उठाना हाम्रो योजना !

विधालय को खेलकूद मैधान मरमत गर्न को लगी सामान हरु को योजना मिली सकेको !अनुधन रा अरु रकम हरु ली मिलाएर उपयोग गरिने !सिक्छाक हरुले पानी एस माँ सहयोग गर्ने छान !

प्रश्न उत्तर 

प्रधानादयापक को आफ्नो विबरण पची बिविन्ना प्रश्न उत्तर हरु आया जस माँ ,खेलकूद मैधान को मरमत ,विधालय को कोउन्सेलेर को जिम्मवारी रा अरु हरु सम्समुहिक बिसाया हरु माँ छलफल गरिएको थियो !

सामाजिक समाया