अभिभावक को नेत्तृत्योक्लाई पाच दोउन्तोव्न विधलय लाई सयोग

दोव्म्तोव्नको पाच प्रथमिक विधलय को समुहिक्-वेस्त केन्त सैन्त जेअन स्पृङ पार्क अन्द पार्कदले -पृन्के स्त्रीत घर विधलय लेय अनुदन स्वोरुप $ ४००० पाएको जुन रकम पि एइ एइ घर तथ विधलय को सन्स्था को अविभवक कोश !

हामीले यगर्नेरी प्रोजेक्ट भनेय्को बिसेस गरी अविभवक लाई शाहअभागइता ,विधर्ती को अह्शवगिता सिक्चकहरु लाई मनोरन्जन दिने हो"यो हरफहरु पद्न सक्नु हुन्च,तर हाम्रो कार्यकरम को मुक्य उद्दसय भनेय्को अविभवक्,सिक्छयक विधर्ती सबै मिली स्पृङ विन्टर मा मनरन्जन लिवुन भ्हनेरी हो!

कस्तो किसिम को कृयकलप हरु उपयुग्त हुन्छ जहाँ कि परियोउर हरु लेय इईच्छा देखौन चाहन्चन भ्हना को लागि हामी लेय्(डाउनलोअद गर्नुहोस्)लेरी फेब्रुअरी मा पठाएउ , आहिलेरी सम्मा ६९ वता प्रतिकृय हरु ऐसक्यो ,जुन लेय विधलय को कुल भाग को तिहै जनौछ (यो सुर्वेरी अरु हरु विधलय को अविभवक लाई पनि पतह्यौ

Family Activity Survey Graph

Family Activity Survey Table

हाम्रो अर्को स्तेप भ्नेको अभिववक को सुर्वेरी लाई लिएर घर विधलयका शहअयोगी हरु सित मिलेर कार्यकरम गर्ने हो !