जनवरी १०,२०१२ मा भयका छलफल भ्एका बैथक्का बुदहरु

जनवरी १०,२०१२ मा प्रिन्स स्ट्रीट स्कुल  घर विधलय को बैथक बलुकी ३० बजारएए रूम भएको थियो!

प्रेसिडेन्ट को रेपोर्त

बर्ष को पहिलो चल्चित्र रात शुक्रबार,जनवरी २० मा भ्एको थियो! दोका बजे खुल्छ चल्चित्र ३० बजे सुरु हुन्छ !चल्चित्र को नाम बोल्त हो!चल्चित्र मा पलना गर्नु पर्ने नियम हरु सोही रात मा गरिने !प्रिन्स स्ट्रीट स्कुल  पद्नेरी नानी हरु लाई विधलय मा जर्न सकिनेरी रो रा सना नानी हरु लाई आफ्न आमा बबा को साथ मा लाईजानु पर्नेरी !

घर विधलय सन्स्था वेस्त केन्त्,सैन्त जेअन ,पार्कदले,स्पृङ पार्क प्रिन्स स्ट्रीट स्कुल  ले अविभवक अनुधन को लागि सबै लेय ,४०० रकम पौने चन जस मा सो रकम अविभवक्,विधर्थि, स्तफ्फ हरु को मनोरन्जन को लागि  विधलय लाई दिएको !घर विधलय सन्स्था प्रतीनइधी हरु बसेर यो रकम कसरी चलौने भन्ने बिसए ! छलफल गर्नेरी छन्!सो बैथक घर विधलय केन्द्राय प्रतीनइधी हरु बसेर जनवरी १७, बजेरी प्रिन्स स्ट्रीट स्कुल  मा गर्ने छन्!

यूस्तोर्ण स्कूल माँ त्रफ्फिक लाइट को योजना गरिसकेको !बत्ती सुरु हुनु भन्दा कमी समाया सम्मा मत्री रहन्छा रा कही बाटम हरु ले कम नगर्ने भएको हुदा सतर्क हुना विधार्थी ली जानकारी गरियीं !सिटी माँ गएर १० सेकंड को बदला माँ २० सेकंड पर्ने योजना कोसिस माँ !

सिक्चक /स्टाफ को काम कदर गर्ने दिन फेब्रुअरी १२-१८ सम्मा हो !सुक्रबर लंच को बावस्ता हुने हराक दिन सिक्चक हरु ली मिठाई को सुबिधा हुनेय्छा!बहिरा नानी हरु को हेर्छा कुनै समाज सेवी ले गर्ने छान ता की सिक्छाक हरु ले लंच माँ म्फ्नो खाना खाने छान !नानी हरु ली बलुकी एउटा शीत घर माँ पथिनी रा भोली विधालय ओदा लिएर औचन जस माँ माँ ------------सिक्चक ली मन परौछु ,,किन की_______

पि...घर विधालय केन्द्रया संस्था को बैठक येही अप्रैल १४,२०१२ माँ बस्दै !प्रत्यक घर विधालय संस्था बता अफना प्रतिक्रिया हरु अहौनी छन!प्रिंसे स्ट्रीट ले अनुबादक को बिसाए लीगी रकने !एडी सो बैठक ले माग सुइकरे सो सिक्छाया मंत्रालय माँ पास गरिने !जनुअरी ३१ सम्मा माँ सबै ले अफना बिसाए हरु पेस गर्नु पर्ने !

यो बरसा स्प्रिंग फ्लिंग सुक्रबर ,जून माँ हुने रा हामी लाई सो आयोजन गर्न मुक्य कोकोर्दिनाटर को जरुरी !कुर्दिनाटर को काम आएका सामान हरु लाई सही थू माँ रकने रा पयेका सामन लाई लीनी ,कुन काम माँ को बक्यती रकने रा मानिस हरु लाई नाम बोलायेरा आफ्नो जिमावारी दिने हुंचा.!

डौग कर्री (संसद छात्र नो .११ )लाई प्रिन्स स्ट्रीट को बैठक माँ निमंत्रण गरिएको थियो तारा कारन बस औना सक्नु भयेना !उनले अर्को बैठक माँ औने जानकारी दिनु भयो!कंप्यूटर इन्टरनेट चलौनी बिसाए माँ अविब्भावाक लाई घर माँ एउटा सुर्वे पथाय्नी !

प्रधानाद्दयाक्पक को विबरण 

क्रिसमस ब्रेक हुनु अगाड़ी,क्रिसमस कंसर्ट गरिएको थियो!दुवै कंसर्ट माँ राम्रो सहभागिता थियो !धेरै मानिस हरु कंसर्ट रना आयका थिया!दोस्रो क्रिसमस कंसर्ट माँ १००० को द्रव गरियो जस माँ २००० उतेको थियो !सो दिन को द्रव माँ कास्सिद्य म्च्केल्लोप ,एक प्रिन्स स्कुल का छात्र ले जितेका थिया!

क्रिसमस छुटी हुनु दुई दिन अगाड़ी ,ट्रिनिटी उनितेद चुर्च ले संपूर्ण विधार्थी रा सिक्चक ली तुर्की दिननेर प्रधान गरेका थिया!

कार्ला विल्देय (प्रिंसे स्ट्रीट का सिक्छाक)ले आर्ट्स का लगी कही पैसा मगेका थिया रा विधालय ले ४००० पाएको थियो!उकता पैसा सना तिना मूवी हरु बनौना प्रयोग माँ चलेने !

जोए बुर्गेस रा तेर्री मक्ल्साक ले हरेक मंगलबार रा सुक्रबर शूल सकिये पछि - हफ्ता सम्मा रेसलिंग सञ्चालन गर्ने छान !यो कार्यक्रम कक्छाया रा का विधार्थी ली मत्री हो रा बिना पैसा सिकयिन्छा !

फेब्रुअरी पि .दी डे जून एलेमेंतारी रा जुनिओर हाई स्कुल का नानी हरु ली हो!

अर्को शहयोग कर्यकरिम ओदी !उकता कार्यक्रम माँ फैशन शो रा सीलेंट औक्तिओन हुने !सो कार्यक्रम फेब्रुअरी २३ माँ मुर्फी सेंटर माँ हुने !हरेक टिकेट $२५ माँ बचेने !

बिज्ञान मेला कक्छाया देखि सम्मा का लगी फेब्रुअरी १७ माँ हुने !कक्छाया का नानी हरु ली विधालय माँ मत्री अबलोकन गरिने भने कक्छाया रा प्रोविन्सिअल कार्यक्रम माँ जाने छान !सो जानकारी क्रम बद्दा ले घर माँ पथायानी !

बके सेल रा क्रिसमस रफ्फ्ले ले १००० कमियों 

प्रिन्स स्ट्रीट विधालय का संपूर्ण अविभावक लाई धन्यवाद जसले क्रिसमस कंसर्ट बके सेल माँ सहयोग गरीदिनु भो ,संपूर्ण खाना हरु खूबी स्वदिलो थियो रा पैसा पानी $१००० रामो उठेको थियो ,यो काम हाम्रो सामूहिक प्रयास थियो !