मार्च १५,२०११ मा छलफल भयका मीटिंगका बुदाहरू

रिन्सस्ट्रीटघररविधालयकोबैठकमंगलबारमार्च१५,२०११कादिनए. रूममाबसेकोथियो !शेल्लीमुज़िखाअदाक्छायामा ,दानाडोयलेलिखितसचिबहुनुहुन्थियो ,मदनगिरीदुआरनेपालीकोअनुबादनक्रमबद्धलेप्रश्तुतरसामुएलकईलेचिनेसेअनुबादनप्रस्तुतगरे !

गएकोबैठककोबुदाहरुलाईपारितगरियो !
कोषअदाक्षायाकोबिवरण 
सितम्बर१,२०१०देखिमार्च१५,२०११सम्मभएकोखर्चाकोजानकारीपीटरलेगराए !हालसम्मइस्कोटियाबैंकमाहाम्रोजम्मारकम $७,२१५.१९छ  जूनगएकोबैठककोरकमपनीसमाबेशछ ,जस्तै $२,३७३.१४कोस्प्रिंगफ्लिंग  २०१०कोचेक ,तेस्माइस्कोटियाबैंकले $१०००इस्प्रिंगफ्लिंगलाईभनीदिएकोर२०१०-२०११कोआवासेकपर्नेबस्तुखरीदगर्दाजम्मा $२,१८९.२५खर्चाभएकोछ !
अदाक्छायाकोविभारण
सनिबरअप्रैल१६तारिककादिनप्रोविन्सिअलघररविधालयबैठकबसनेछ !प्रिन्सस्ट्रीटलेपाचजानामानिसपठौनसकनेछ !संपूर्णघररविधालयसंस्थालेअफनाप्रतिनिधिहरुपठौनेछन !समाधानकाविषयअगीसारिनेछ ,छलफलगरिनेछरघरतथाविधालयसंस्थालेभोटगर्नेछ !येदीसमाधानपारितभयसोहीलाईसिक्छायामंत्रालयमापेसगरिनेछरऔदोफलमासंबोधनगरिनेछ !
प्रधानअद्दयापककोबिवरण 
केहीसिक्चक ,सिक्छिकापरिवर्तनभय !डेनिसमच्दोनाल्डमेल ,कार्लदोचुत्तेकोसट्टामामाय१सम्म ,किममुइसे (युवाकामदार ) मार्चब्रेकसम्माकिंदरगार्डेनमारहनुहुन्छ !करागल्लंत (सिक्छायाबिद) पनीकिंदरगार्डेनमारहनुहुन्छ !
नास्ताकार्यक्रमलाईशहयोगगर्नसामाजिककंशार्टराखिनेछ ! प्रबेशडोनेशनदुआरहुनेछ !उकताकंशार्टमे१५माहुनेछ! सैंट.जिन ,प्रिन्सस्ट्रीटरबर्चुदविधालयलेनास्ताकार्यक्रमलाईकेहीरकमपौनेछन !
मार्च१मारिपोटकार्डपठइयोरअबिवावाकसिक्छायकबारताभयो !अबिभावाकसिक्छायकबारतारकिताबमेलामाराम्रोउपस्थितिथियो !रिपोर्टकार्डसंगविधार्थीलाईएकचिट्टीपठाईएयकोथियोजून, मबताउनीहरुलाईभनीदिनुहोसभन्नेसेर्बेक्चनसंगसम्बंदितथियो !प्रतेकपत्रमाप्रयोगगर्नेनामरपस्वोर्डछान !सेर्बेक्चनसकनेमितिमार्च३१सम्महो !
कक्छाया४-६लेहरितेगफिरनामकप्रोजेक्टगर्नेछन !विधार्थीलेहरितेगफिरकाविषयहरुमार्च१८मापौनेछन !
सनिबरमार्च१९माट्रिनिटीउनितेदचर्चमापेनकेकनास्ताहुनेछ !नास्ताकोकार्यक्रमबातउठेय्कोसंपूर्णरकमप्रिन्सस्ट्रीटकोनास्ताकार्यक्रममाजानेछ !पठाईएकोपैसागिफ्टकार्डकोरूपमादियेनेछ ! नास्ताकोमूल्यप्रतेकबेक्तीलाई $५डल्लररप्रतेकपरिवारलाई $१५डल्लरछ!
मार्च२१देखिमार्च२५सम्ममार्चबिदाछ !
मार्चबिदासकियेपछिस्केट -एय -थोंनहुनेछ !प्रतेकबच्चालेउठाएकोपैसाउसकोकक्छायामाजानेछ! उकताउठेय्कोपैसाकक्छायाकोठामाचाहिनेसामग्रीकिन्नप्रयोगगरिनेछ !प्रतेकबर्साकरीब२००जतीप्रतेककक्छायालाईजानेछ ! पैसाउठाएबापतकेहीसहानुभूतिदियीनेछ !(अंतिमबर्सामाभरमान ,देरीकुईंनखाना ,वालमार्टपैसा)
अप्रैलमायिस्टकोस्टसंगीतपुरस्कारचर्लोत्तेतोवंनमाहुदैछ !स्कुलमाऔनरसंगीतमनोरंजनदीनबंडबुकगरिएकोछ ! जनिलेन (नानिहरुकोबंड )लेअप्रैल१५तारिकसंगीतप्रस्तुतगर्दैछ !विधालयलेअर्कोपनीबंडलौनसक्छ !
विधालयलेयुमीमक्लेओदसंगमिलेरचंदासंकलनगर्नेछ !उकतरकमजापानकालगीहो !सुक्रबरमार्च१८तारिकनानिहरूलेकेहीखुजुरापैसालौनछनरसबैलेभेलापारीसंगीतप्रस्तुतगरिनेछ !कुनगीतगौनेभन्नेनिदोभएकोछैन!
मे११तारिकविधार्थीहरुकोन्फ़ेदेरतिओनसेंटरजानेछनजाहाउनिहरुलेकोनोग्रेलेप्रस्तुतगर्नेसंगीतहेर्नेछन !योबर्साकोसंगीतहोपिनोच्चियो !
डूडीकालगीविधालयनिरिक्छांनगरियो !केहीस्थानमाभेटिएकोथियोतरसमस्यासमाधानगरियो !
अरुब्यापाहर
स्प्रिंगफ्लिंगकोतारिकजून३कालागीरखियो !स्प्रिंगफ्लिंगगरौनकालागीशादारणअवाशेकताकालागीकेल्लीअल्लनलेप्रस्तपर्नुभो ,कतीसोयमसेबिकाचहिने ,कसताचीज़कोअवासेकतापर्नेभन्नेबारेमानामरईमेलएड्रेसभेलागरियो !केहीबकताहरुलेस्प्रिंगफ्लिंगकोशरामषतयारपारीनेपाली ,चिनेसे  रफारसीभाषामाअनुबादनगर्नजोड़दिए !केल्लीलेतेस्लाईस्वीकारगारीउकताशरमसपीटररुक्विनालाईपठौनेरअनुबाधनकालागीतयमिलौनेरवेबसाइटमाप्रकाशितगर्ने!
अर्कोबैठक 
अर्कोबैठकअप्रैल१२माहुनेछ !टेसपछिलगत्तईघररविधालयकोबैठकबसनेछरअंतिममास्प्रिंगफ्लिंगकोबैठकहुनेछ !