विधालय विकाश विवरण

पूर्बी जिल्ला विधालयले आफ्नो विधालय बिकाश विवरण भर्खरै मात्रै आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ !औने भाबी बर्साका विधालय प्रति हाम्रा बिसेस प्रत्याभूतिहरु निम्न छन:

  • प्रिन्स स्ट्रीट एलेमेन्टरी विधालयका विधार्थहरुको अंकित गुरास्तर ब्रिधि गर्ने !
  • प्रिन्स स्ट्रीटका विधार्थिहरुलाई देखेर कोर्ने चित्रहरु प्रति मौका दिने र उथान गर्ने !

हाल यो विवरण अंग्रजी भासामा मात्रै उपलब्द छ !